ความรู้ 1 หน้า

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ตุลาคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม
พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
ธันวาคม มีนาคม  มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม
ข้อทักท้วงของ สตง. เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน
   พฤษภาคม  พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
   มิถุนายน  มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
  กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม
  สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
  กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน
  ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
  พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
   ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม