ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสแล้วตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540