อำนาจหน้าที่

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางยังมีความจำเป็นต้องได้รับ  การพัฒนาเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานทางและบริการด้านคมนาคมอย่างมีบูรณาการ

3. การบำรุงโครงข่ายทางอย่างยั่งยืน

4. ความเข้มแข็งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น